การประชุมรับฟังความคิดเห็น ภายใต้โครงการจัดทำแนวทาง การถ่ายทอดแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ระดับประเทศ ในรูปแบบออนไลน์

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) โดยกองยุทธศาสตร์และแผนงาน (กยผ.) ได้จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นภายใต้โครงการจัดทำแนวทางการถ่ายทอดแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติเพื่อสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมระดับประเทศ ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบประชุมทางไกลออนไลน์ (Video Conference) โปรแกรม Zoom เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. โดยมี นายประเสริฐ ศิรินภาพร รองเลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวต้อนรับและนำเสนอที่มาของโครงการจัดทำแนวทางการถ่ายทอดแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ต่อจากนั้น เป็นการเสวนาการถ่ายทอดแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติเพื่อสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ดังนี้ ๑) การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) รวมถึงแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติให้สามารถดำเนินการได้อย่างยั่งยืนและมีประสิทธิภาพสูงสุดในระยะยาว โดย ศ.ดร.ธนวัฒน์ จารุพงษ์สกุล ประธานคณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ๒) กรอบทิศทางการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศผ่านแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม โดย นายประเสริฐ ศิรินภาพร รองเลขาธิการ สผ. ๓) การถ่ายทอดแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติผ่านแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม โดยเชื่อมโยงมิติภูมิภาคและท้องถิ่น โดย ศ.ดร.พิสุทธิ์ เพียรมนกุล รองคณบดีด้านยุทธศาสตร์นวัตกรรมและความยั่งยืน คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ๔) การดำเนินงานที่ตอบสนองต่อนโยบายด้านการเติบโตอย่างยั่งยืนของภาครัฐ โดย นายเทพรัตน์ เทพพิทักษ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) นอกจากนี้มีการนำเสนอผลการศึกษาโครงการ ดังนี้ ๑) แนวทางการถ่ายทอดแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติผ่านแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม และ ๒) การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศไทยเชิงพื้นที่ โดย ดร.ณัฐวิญญ์ ชวเลิศพรศิยา ผู้อำนวยการโครงการความร่วมมือระหว่างคณะวิศวกรรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กับภาคอุตสาหกรรม (Industrial Liaison Program : ILP) ซึ่งการจัดประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อแนวทางการถ่ายทอดแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นที่ ๑๘ ผ่านแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๕ และแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ และรายงานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศไทยเชิงพื้นที่ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย หน่วยงานภาครัฐทั้งหน่วยงานภายในและภายนอกกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา รัฐวิสาหกิจ องค์กรพัฒนาเอกชน ภาคประชาสังคม และเจ้าหน้าที่ สผ. จำนวนประมาณ ๒๖๐ คน

จัดทำและเผยแพร่ โดย กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม