การประชุมรับฟังความคิดเห็นภายใต้โครงการ จัดทำแนวทางการถ่ายทอดแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (ภาคใต้) ผ่านระบบประชุมทางไกลออนไลน์

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) โดยกองยุทธศาสตร์และแผนงาน (กยผ.) จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นภายใต้โครงการจัดทำแนวทางการถ่ายทอดแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (ภาคใต้) ผ่านระบบประชุมทางไกลออนไลน์ (Video Conference) โปรแกรม Zoom Cloud Meeting เมื่อวันอังคารที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. ซึ่งได้รับเกียรติจาก นายประเสริฐ ศิรินภาพร รองเลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวต้อนรับและนำเสนอที่มาของโครงการจัดทำแนวทางการถ่ายทอดแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ในการนี้ ศ.ดร.พิสุทธิ์ เพียรมนกุล รองคณบดีด้านยุทธศาสตร์นวัตกรรมและความยั่งยืน คณะวิศวกรรมศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และคณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ได้นำเสนอสถานการณ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และกรณีศึกษาต้นแบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในระดับพื้นที่ ต่อจากนั้น ดร.ภัทรศิริ  ฟักแก้ว  นักวิจัย  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้นำเสนอผลการศึกษาโครงการ ดังนี้ ๑) แนวทางการถ่ายทอดแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติผ่านแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม ๒) การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศไทยเชิงพื้นที่ และการนำเสนอการจัดการประเด็นปัญหาสถานการณ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเชิงพื้นที่  โดยผู้แทนจาก ๓ พื้นที่ ซึ่งเป็นพื้นที่ศึกษาของโครงการ ดังนี้

๑) ผู้แทนจากบ้านกิ่วม่วง จ. น่าน ประเด็นการจัดป่าชุมชนบ้านกิ่วม่วง

๒) ผู้แทนเทศบาลเมืองยโสธร จ. ยโสธร ประเด็นการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของเมืองยโสธร

๓) ผู้แทนเทศบาลตำบลบางเดื่อ จ. ปทุมธานี ประเด็นการจัดการขยะมูลฝอยของตำบลบางเดื่อ

หลังจากนั้นเป็นการรับฟังข้อความเห็นและข้อเสนอแนะจากที่ประชุม  โดยการจัดประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อแนวทางการถ่ายทอดแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นที่ ๑๘ ผ่านแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๕ และแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ และรายงานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศไทยเชิงพื้นที่ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย หน่วยงานภาครัฐทั้งหน่วยงานภายในและภายนอกกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา องค์กรพัฒนาเอกชน ภาคประชาสังคม และเจ้าหน้าที่ สผ. จำนวนประมาณ ๑๗๐ คน เข้าร่วมประชุมดังกล่าว

จัดทำและเผยแพร่โดย กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม