การประชุมรับฟังความคิดเห็น ภายใต้โครงการจัดทำแนวทางการถ่ายทอดแผนแม่บท ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (ภาคกลาง) ผ่านระบบประชุมทางไกลออนไลน์

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) โดยกองยุทธศาสตร์และแผนงาน (กยผ.) จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นภายใต้โครงการจัดทำแนวทางการถ่ายทอดแผนแม่บท ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (ภาคกลาง) ผ่านระบบประชุมทางไกลออนไลน์ (Video Conference) โปรแกรม Zoom Cloud Meeting เมื่อวันศุกร์ที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. ซึ่งได้รับเกียรติจาก นายประเสริฐ ศิรินภาพร รองเลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวต้อนรับและนำเสนอที่มาของโครงการจัดทำแนวทางการถ่ายทอดแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ในการนี้ ศ.ดร.พิสุทธิ์ เพียรมนกุล รองคณบดีด้านยุทธศาสตร์นวัตกรรมและความยั่งยืน คณะวิศวกรรมศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และคณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ได้นำเสนอสถานการณ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และกรณีศึกษาต้นแบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในระดับพื้นที่ ต่อจากนั้น เป็นการรับฟังความคิดเห็นในประเด็นปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่มีความสำคัญเร่งด่วนในระดับท้องถิ่น/ภูมิภาค และ ดร.ณัฐวิญญ์ ชวเลิศพรศิยา ผู้อำนวยการโครงการความร่วมมือระหว่างคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กับภาคอุตสาหกรรม ได้นำเสนอผลการศึกษาโครงการ ดังนี้ ๑) แนวทางการถ่ายทอดแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติผ่านแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมและ ๒) การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศไทยเชิงพื้นที่ ซึ่งการจัดประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อแนวทางการถ่ายทอดแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นที่ ๑๘ ผ่านแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๕ และแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ และรายงานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศไทยเชิงพื้นที่ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย หน่วยงานภาครัฐทั้งหน่วยงานภายในและภายนอกกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา องค์กรพัฒนาเอกชน ภาคประชาสังคม และเจ้าหน้าที่ สผ. จำนวนประมาณ ๑๒๐ คนเข้าร่วมประชุมดังกล่าว

จัดทำและเผยแพร่โดย กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม