การประชุมรับฟังความคิดเห็นในระดับประเทศต่อ“(ร่าง) ยุทธศาสตร์ระยะยาวในการพัฒนาแบบปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่ำของประเทศไทย” ภายใต้โครงการจัดทำยุทธศาสตร์ระยะยาวในการพัฒนาแบบปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่ำของประเทศไทย(Thailand’s Long-Term Low Greenhouse Gas Emission Development Strategy)

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) โดยกองประสานการจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (กปอ.) ได้จัดการประชุมรับฟังความคิดเห็นในระดับประเทศต่อ (ร่าง) ยุทธศาสตร์ระยะยาวในการพัฒนาแบบปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่ำของประเทศไทย” ภายใต้โครงการจัดทำยุทธศาสตร์ระยะยาวในการพัฒนาแบบปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่ำของประเทศไทย (Thailand’s Long-Term Low Greenhouse Gas Emission Development Strategy) เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom meetings) โดยมี ดร.พิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช รองเลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมฯ Ms. Lovita Ramguttee รองผู้แทนโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติประจำประเทศไทย (UNDP Deputy Resident Representative) กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมฯ และ ดร.ณัฏฐนิช อัศวภูษิตกุล ผู้อำนวยการกองประสานการจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ กล่าวรายงานที่มาและความสำคัญของการจัดทำ (ร่าง) ยุทธศาสตร์ระยะยาวฯ ต่อจากนั้น รศ.ดร.บัณฑิต ลิ้มมีโชคชัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่ปรึกษาโครงการฯ นำเสนอ (ร่าง) ยุทธศาสตร์ระยะยาวฯ จากการศึกษาภายใต้โครงการฯ พร้อมทั้งรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อ (ร่าง) ยุทธศาสตร์ระยะยาวฯ จากผู้เข้าร่วมการประชุม ซึ่งประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญ ผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา และภาคประชาสังคม จำนวน ๔๙๐ คน โดย กปอ. จะนำข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่ได้รับจากการประชุมมาพิจารณาปรับปรุง (ร่าง) ยุทธศาสตร์ระยะยาวฯ ให้มีความครบถ้วนและสมบูรณ์ยิ่งขึ้น ก่อนนำเสนอต่อระดับนโยบายเพื่อพิจารณาตามขั้นตอนต่อไป

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของคุณ เราจะถือว่าคุณรับได้กับเรื่องนี้ แต่คุณสามารถเลือกไม่รับได้หากต้องการ ยอมรับ อ่านเพิ่มเติม

Privacy & Cookies Policy
slot online situs slot gacor hari ini daftar istanaslot https://buletin303.com/ https://134.209.107.98:777/ https://188.166.233.138/

https://gangster4d.netlify.app/

gangster4d slot

gangster4d

Skip to content