การประชุมรับฟังความคิดเห็น และข้อเสนอแนะต่อแนวทางการทำนาข้าว ที่สอดคล้องกับการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์ ความหลากหลายทางชีวภาพ และการคัดเลือกพื้นที่ศึกษา

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) โดย กองจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ (กลช.) ในฐานะคณะทำงานอาเซียนด้านการอนุรักษ์ธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ และได้รับความเห็นชอบจากประเทศสมาชิกอาเซียนให้เป็นผู้นำในการดำเนินงานการบูรณาการความหลากหลายทางชีวภาพเข้าสู่ภาคส่วนการเกษตร โดยดำเนินโครงการศึกษาจัดทำแนวทางปฏิบัติที่ดี และตัวชี้วัดความหลากหลายทางชีวภาพในภาคการเกษตร ซึ่งมีสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย เป็นที่ปรึกษาโครงการฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อคัดเลือกแนวทางปฏิบัติที่ดีในการทำนาข้าวที่สอดคล้องกับการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน และจัดทำตัวชี้วัดความหลากหลายทางชีวภาพ เพื่อเผยแพร่สู่เกษตรกรทั้งในระดับประเทศ ภูมิภาค และระดับโลก ซึ่งได้จัดการประชุมรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อแนวทางการทำนาข้าวที่สอดคล้องกับการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพ และการคัดเลือกพื้นที่ศึกษา เมื่อวันอังคารที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ ๕ โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทาราศูนย์ราชการ และคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร โดยมี นายประเสริฐ ศิรินภาพร รองเลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานเปิดการประชุม ดร.จิตตินันท์ เรืองวีรยุทธ ผู้อำนวยการกองจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ เป็นผู้กล่าวรายงาน และ ดร.วิจารย์ สิมาฉายา ผู้อำนวยการสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย บรรยายพิเศษ เรื่อง การอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพในภาคการเกษตรกับการขับเคลื่อนนโยบาย Bio – Circular – Green Economy Model ยั่งยืน โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งในรูปแบบปกติและประชุมผ่านระบบทางไกล ประมาณ ๑๔๐ คน ประกอบด้วยผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ เอกชน องค์กรระหว่างประเทศ ทั้งทางด้านสิ่งแวดล้อม การเกษตร ผู้แทนเกษตรกร และชุมชนท้องถิ่น

จัดทำและเผยแพร่โดย กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม