การประชุมรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อการปรับปรุงโครงสร้าง อำนาจหน้าที่ และภารกิจของหน่วยงานภายใต้ สผ.

สผ. โดย กองจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ (กลช.) กลุ่มงานความมั่นคงทางชีวภาพ ร่วมกับที่ปรึกษาโครงการเตรียมความพร้อมในการขับเคลื่อนกลไกตาม (ร่าง) พระราชบัญญัติความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. ….  ได้จัดประชุมรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อการปรับปรุงโครงสร้าง อำนาจหน้าที่ และภารกิจของหน่วยงานภายใต้ สผ. รวมถึงข้อเสนอแนะต่อการดำเนินงานภายใต้ (ร่าง) พระราชบัญญัติดังกล่าว จากผู้แทนกอง/กลุ่มอิสระ ภายใต้ สผ. ในวันศุกร์ที่ 29 เมษายน 2565 ณ ห้องประชุม 1005 ชั้น 10 อาคารทิปโก้ 2 โดยมี นายประเสริฐ ศิรินภาพร รองเลขาธิการ สผ. เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุม ดร.จิตตินันท์ เรืองวีรยุทธ ผอ.กลช. กล่าวรายงาน และ ดร.วิเทศ ศรีเนตร ผู้จัดการโครงการฯ นำเสนอผลการดำเนินงานภายใต้โครงการฯ พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่สำคัญต่อการปฏิบัติหน้าที่ของ สผ. ในฐานะสำนักงานเลขานุการของคณะกรรมการความหลากหลายทางชีวภาพแห่งชาติ โดยมีผู้เข้าร่วมการประชุมและประชุมผ่าน Video conference จากกอง/กลุ่มอิสระ ของ สผ. จำนวนประมาณ 30 คน

จัดทำและเผยแพร่โดย
กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.)