การประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาว่าด้วยพื้นที่ชุ่มน้ำ สมัยพิเศษ (ครั้งที่ ๓)

เมื่อวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๔ นายประเสริฐ ศิรินภาพร รองเลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนไทย พร้อมด้วย นางสาวจิตตินันท์ เรืองวีรยุทธ ผู้อำนวยการกองจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาว่าด้วยพื้นที่ชุ่มน้ำ สมัยพิเศษ (ครั้งที่ ๓) (Third Extraordinary Meeting of the Conference of the Contracting Parties to the Convention on Wetlands) ผ่านระบบการประชุมทางไกล ซึ่งกำหนดจัดการประชุมระหว่างวันที่ ๒๕ – ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๔ เพื่อพิจารณาให้การรับรองใน ๒ ประเด็นสำคัญ คือ การเลื่อนกำหนดการประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาฯ สมัยที่ ๑๔ (COP 14) อย่างเต็มรูปแบบ ณ นครอู่ฮั่น สาธารณรัฐประชาชนจีน จากเดิมในปี ๒๕๖๔ ออกไปเป็นระหว่างวันที่ ๒๑ – ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙(โควิด – ๑๙) และการพิจารณางบประมาณสำหรับการดำเนินงานของอนุสัญญาฯ สำหรับปี ๒๕๖๕

จัดทำและเผยแพร่โดย กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม