การประชุมระดับภูมิภาค (Regional Conference) ครั้งที่ 1 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

สผ. โดยกองยุทธศาสตร์และแผนงาน กยผ. ร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้จัดประชุมระดับภูมิภาค (Regional Conference) ครั้งที่ 1 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2565 เวลา 09.30 น. ณ ห้องพุทไธสง โรงแรมอัลวาเรซ บุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ และผ่านระบบออนไลน์ (Zoom Cloud Meeting) โดยมี นางสาวสุกัญญา วิศาล ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวเปิดการประชุม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ สผ. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม มีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างการรับรู้และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นต่อ (ร่าง) รายงานการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย พ.ศ. 2566 – 2570 ซึ่งประกอบด้วยแนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย และผลการศึกษาพื้นที่ต้นแบบการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่สำคัญเชิงพื้นที่ และเปิดเวทีเสวนา “การสร้างการมีส่วนร่วมต่อการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในระดับพื้นที่” โดยมีวิทยากร 1. ผู้อำนวยการส่วนสิ่งแวดล้อม สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดบุรีรัมย์ 2. ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองยโสธร และ 3. ประธานที่ปรึกษาสภาอุตสาหกรรมจังหวัดบุรีรัมย์ เข้าร่วมการประชุมเสวนาฯ
ในการประชุมดังกล่าว

จัดทำและเผยแพร่โดย กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.)