การประชุมระดับภูมิภาค (Regional Conference) ครั้งที่ ๔ ภาคกลาง ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมมุ่งสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน

สผ. โดยกองยุทธศาสตร์และแผนงาน (กยผ.) ร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้จัดประชุมระดับภูมิภาค (Regional Conference) ครั้งที่ ๔ ภาคกลาง เมื่อวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องกมลทิพย์ ๑ ชั้น ๒ โรงแรม เดอะ สุโกศล กรุงเทพ และผ่านระบบออนไลน์ (Zoom Cloud Meeting) โดยมี นายจิรวัฒน์ ระติสุนทร รองเลขาธิการ สผ. เป็นประธานเปิดการประชุม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ สผ. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างการรับรู้และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ต่อ (ร่าง) รายงานการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ ซึ่งประกอบด้วยแนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย และผลการศึกษาพื้นที่ต้นแบบการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่สำคัญเชิงพื้นที่ และเปิดเวทีเสวนา “การสร้างการมีส่วนร่วมต่อการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในระดับพื้นที่” โดยมีวิทยากร ๑. นายจิรวัฒน์ ระติสุนทร รองเลขาธิการ สผ. ๒. นายประกาศ บุตตะมาศ รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็นพีซี เซฟตี้ แอนด์เอ็นไวรอนเมนทอล เซอร์วิส จํากัด และ ๓. ศ.ดร.พิสุทธิ์ เพียรมนกุล กรรมการจัดทํายุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมการเสวนาฯ ในการประชุมดังกล่าว

จัดทำและเผยแพร่โดย

กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.)