การประชุมระดับภูมิภาค (Regional Conference) ครั้งที่ ๓ ภาคใต้ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมุ่งสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน

สผ. โดยกองยุทธศาสตร์และแผนงาน (กยผ.) ร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้จัดประชุมระดับภูมิภาค (Regional Conference) ครั้งที่ ๓ ภาคใต้ เมื่อวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องราชาวดี โรงแรมบุรีศรีภู คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จังหวัดสงขลา และผ่านระบบออนไลน์ (Zoom Cloud Meeting) โดยมี นางสาวสุกัญญา วิศาล ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านนโยบายและแผนการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวเปิดการประชุม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ สผ. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างการรับรู้และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นต่อ (ร่าง) รายงานการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ ซึ่งประกอบด้วยแนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย และผลการศึกษาพื้นที่ต้นแบบการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่สำคัญเชิงพื้นที่ และเปิดเวทีเสวนา “การสร้างการมีส่วนร่วมต่อการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในระดับพื้นที่” โดยมีวิทยากร ๑. ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพัทลุง ๒. ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เทศบาลนครยะลา และ ๓. อาจารย์ประจำคณะการจัดการสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เข้าร่วมการเสวนาฯ ในการประชุมดังกล่าว

จัดทำและเผยแพร่โดย

กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.)