การประชุมระดับนโยบาย “การบูรณาการการบริหารทรัพยากรน้ำ และการตั้งรับปรับตัวรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ”

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) โดย กองประสานการจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ(กปอ.) จัดการประชุมหารือเรื่อง การบูรณาการการบริหารทรัพยากรน้ำและการตั้งรับปรับตัวรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เมื่อวันจันทร์ที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ โรงแรม มิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น โดยมี ดร.รวีวรรณ ภูริเดช เลขาธิการ สผ.  ดร.สมเกียรติ ประจำวงษ์ เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) และ Mr. Stephan Huppertz ผู้อำนวยการโครงการ TGCP-Water และผู้เชี่ยวชาญด้านการปรับตัวในภาคส่วนน้ำจากองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (GIZ) ในการประชุมระดับนโยบาย “การบูรณาการการบริหารทรัพยากรน้ำและการตั้งรับปรับตัวรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ” เป็นประธานร่วมเปิดการประชุม โดยการจัดประชุมครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกันต่อการบูรณาการการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในการบริหารจัดการน้ำของประเทศ และหารือต่แนวทางการดำเนินการร่วมกันภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างบูรณาการภายใต้การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศระหว่าง สผ. และสทนช. ตลอดจนขับเคลื่อนการนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติในระดับลุ่มน้ำได้อย่างเหมาะสม ทั้งนี้ได้มีการนำเสนอข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ นโยบายและแผนด้านการปรับตัวต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศไทย โดย นางกตัญชลี ธรรมกุล ผู้อำนวยการกลุ่มงานนโยบายและยุทธศาสตร์ สผ. แผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ๒๐ ปี โดย นายดุลยฤทธิ์ หอมนาน ผู้อำนวยการกลุ่มงานแผนแม่บท สทนช. และการจัดการน้ำต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการใช้มาตรการการปรับตัวโดยอาศัยระบบนิเวศและธรรมชาติ ในบริบทของเยอรมัน โดย Mr.Christoph Drobel ผู้เชี่ยวชาญจาก GIZ สำหรับการประชุมในครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมการประชุม ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ สผ. เจ้าหน้าที่ สทนช. รวมทั้งเจ้าหน้าที่โครงการ TGCP-Water และเจ้าหน้าที่โครงการ Risk-NAP จาก GIZ รวมประมาณ ๓๐ คน

จัดทำและเผยแพร่โดย 

กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม