การประชุมระดมสมอง ภายใต้โครงการจัดทำระบบสารสนเทศ ฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจ เชิงนโยบายสำหรับความร่วมมือระหว่างประเทศ ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

เมื่อวันพุธที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๔๐๑ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) ดร.ณัฏฐนิช อัศวภูษิตกุล ผู้อำนวยการกองประสานการจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (กปอ.) เป็นประธานในการประชุมระดมสมองภายใต้โครงการจัดทำระบบสารสนเทศฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจเชิงนโยบายสำหรับความร่วมมือระหว่างประเทศ ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยมี ดร.กลย์วัฒน์ สาขากร ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานงานกลางอนุสัญญา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย ไทยเจริญ และ ดร.ภาวิญญ์ เถลิงศรี ที่ปรึกษาโครงการฯ คณะทำงานด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศและการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับเทคโนโลยีเชิงลึก มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เพื่อหารือและรวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในด้านการปรับตัว
ต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโดยผ่าน Video Conference เกี่ยวกับรูปแบบของข้อมูลที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการกำหนดท่าทีการเจรจาในอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และรูปแบบของข้อมูลที่จะสามารถนำไปใช้ประโยชน์ต่อการจัดทำระบบสารสนเทศฯ รวมถึง คำแนะนำเรื่องแหล่งสืบค้นฐานข้อมูล และคำแนะนำเรื่องแหล่งข้อมูลในการเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงการขอรับการสนับสนุนจากต่างประเทศ หน่วยงานระหว่างประเทศ ทั้งด้านการเงิน ด้านเทคโนโลยี ด้านการส่งเสริมให้เกิดการดำเนินงาน ตลอดจนการสนับสนุนผู้เชี่ยวชาญด้านต่าง ๆ โดยมีผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการด้านการปรับตัวจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ผู้แทนในคณะทำงานเจรจาสำหรับการประชุมอนุสัญญาฯ และผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมดังกล่าว

จัดทำและเผยแพร่โดย : กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม