การประชุมระดมความเห็นต่อการขับเคลื่อนการจัดการพื้นที่สีเขียวอย่างยั่งยืน

สผ. โดย กองสิ่งแวดล้อมชุมชนและพื้นที่เฉพาะ (กชพ.) จัดการประชุมระดมความเห็นฯ เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ น. ผ่านการประชุมทางไกล โดย นายประเสริฐ ศิรินภาพร รองเลขาธิการ สผ. เป็นประธานและกล่าวเปิดการประชุม และนายอิศรพันธ์ กาญจนเรขา ผอ.กชพ. กล่าวรายงาน การประชุม มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่และรับฟังความเห็นต่อ (ร่าง) แนวทางปฏิบัติงานเพื่อขับเคลื่อนการจัดการพื้นที่สีเขียวอย่างยั่งยืนระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) รวมทั้ง เผยแพร่และติดตามการดำเนินงานตามแนวทางปฏิบัติงานฯระยะแรก โดยมีผู้เข้าร่วมการประชุมประกอบด้วย ผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้แก่ นายสมศักดิ์ สรรพโกศลกุล นายมนตรี เหลืองอิงคะสุต นายเถลิงศักดิ์ เพ็ชรสุวรรณ และนายจิระศักดิ์ ชูความดี ผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ ทั้งส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค ระดับจังหวัด และรัฐวิสาหกิจ รวมทั้งเจ้าหน้าที่ สผ.ประมาณ ๒๖๐ คน

การประชุมในวันนี้ ประกอบด้วยการบรรยาย “การขับเคลื่อนการจัดการพื้นที่สีเขียวอย่างยั่งยืน” ได้แก่ผลการดำเนินงานตามแนวทางปฏิบัติงานเพื่อขับเคลื่อนการจัดการพื้นที่สีเขียวอย่างยั่งยืน ปี พ.ศ. ๒๕๖๔ และแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่ประสงค์บรรจุในแนวทางปฏิบัติงานฯ  โดย นางสาวสุรีย์พร เกิดแก่นแก้ว ผอ.กลุ่มงานพื้นที่สีเขียวและนันทนาการ สผ. และการรับฟังความเห็นต่อการขับเคลื่อนการจัดการพื้นที่สีเขียวอย่างยั่งยืน โดยที่ประชุมได้ให้ข้อมูลและข้อคิดเห็น อาทิ นิยามและประเภทพื้นที่สีเขียว รวมทั้งเป้าหมายของแนวทางขับเคลื่อนการจัดการพื้นที่สีเขียวอย่างยั่งยืนที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ทั้งนี้ ที่ประชุมเห็นด้วยกับนโยบาย แนวทาง ตัวชี้วัด และแนวทางปฏิบัติงานฯ และเห็นว่า การสนับสนุนงบประมาณจากภาครัฐอย่างต่อเนื่องถือเป็นมาตรการที่จำเป็นเร่งด่วนที่สามารถขับเคลื่อน/สนับสนุนการดำเนินงานด้านพื้นที่สีเขียวให้บรรลุเป้าหมายของประเทศและพื้นที่ รวมทั้ง เห็นว่าอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน เป็นเครือข่ายหลักในการดำเนินงานด้านพื้นที่สีเขียวในทุกภาคของประเทศ

จัดทำและเผยแพร่โดย
กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.)