การประชุมระดมความเห็นต่อการขับเคลื่อนการจัดการพื้นที่สีเขียวอย่างยั่งยืน

สผ. โดย กองสิ่งแวดล้อมชุมชนและพื้นที่เฉพาะ (กชพ.) จัดการประชุม เมื่อวันศุกร์ที่ 4 มีนาคม 2565 เวลา 08.30 น. ผ่านระบบ video Conferrene โดยนายอิศรพันธ์ กาญจนเรขา ผอ กชพ. เป็นประธานและกล่าวเปิดการประชุม การประชุมมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่และรับฟังความเห็นต่อ (ร่าง) แนวทางปฏิบัติงานเพื่อขับเคลื่อนการจัดการพื้นที่สีเขียวอย่างยั่งยืน ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2566 – 2570) รวมทั้ง เผยแพร่และติดตามการดำเนินงานตามแนวทางปฏิบัติงานฯ ระยะแรก โดยมีผู้เข้าร่วมการประชุม ประกอบด้วย ผู้แทนจากภาคเอกชน สถาบันการศึกษา องค์กรอิสระ ชุมชน และประชาชน มากกว่า 120 คนการประชุมประกอบด้วยการบรรยาย “การขับเคลื่อนการจัดการพื้นที่สีเขียวอย่างยั่งยืน”ได้แก่ ผลการดำเนินงานตามแนวทางปฏิบัติงานเพื่อขับเคลื่อนการจัดการพื้นที่สีเขียวอย่างยั่งยืน ปี พ.ศ. 2564กรอบแนวทางปฏิบัติงานฯ ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2566 – 2570) และแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่ประสงค์บรรจุในแนวทางปฏิบัติงานฯ ระยะที่ 2 โดย นางสาวสุรีย์พร เกิดแก่นแก้ว ผอก. พื้นที่สีเขียวและนันทนาการ นางสาวกิติลักษณ์ ถนอมบุญชัย นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ และนางสาวกัญติยา สดใส นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ สผ. โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบ นโยบาย แนวทาง ตัวชี้วัด และแนวทางปฏิบัติงานฯ ระยะที่ 2 และเห็นว่าสถาบันการศึกษาเป็นเครือข่ายหลักที่สามารถสนับสนุนการดำเนินงานด้านพื้นที่สีเขียว ขณะที่ภาคเอกชนยินดีให้การสนับสนุนการเพิ่มพื้นที่สีเขียวอย่างยั่งยืน อย่างไรก็ตาม ที่ประชุมให้ความสำคัญกับการเพาะพันธุ์และอนุบาลกล้าไม้ที่มีคุณภาพ การจัดทำระบบฐานข้อมูลพื้นที่สีเขียว และมาตรฐานการออกแบบเพื่อพัฒนาพื้นที่สีเขียว ซึ่งจะยกระดับให้การพัฒนาพื้นที่สีเขียวเป็นไปอย่างยั่งยืน

จัดทำและเผยแพร่โดย

กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.)