การประชุมระดมความคิดเห็น เรื่อง พัฒนาทรัพยากรบุคคล สผ. ให้ก้าวไปกับสังคมยุคใหม่ ภายใต้โครงการแนวทางการจัดทำระบบพัฒนาบุคลากร สผ.

เมื่อวันพุธที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๑๐๐๑ อาคารทิปโก้ ๒ ดร.รวีวรรณ ภูริเดช เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) เป็นประธานเปิดการประชุมระดมความคิดเห็น เรื่อง พัฒนาทรัพยากรบุคคล สผ. ให้ก้าวไปกับสังคมยุคใหม่ ภายใต้โครงการแนวทางการจัดทำระบบพัฒนาบุคลากร สผ. โดยมี นางสาวมัธยา รักษาสัตย์ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านสิ่งแวดล้อม กล่าวรายงาน พร้อมด้วย นายมนต์สังข์ ภู่ศิริวัฒน์ รองเลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมประชุมดังกล่าว และเจ้าหน้าที่ สผ. เข้าร่วมประชุมออนไลน์ผ่านโปรแกรม Webex จำนวนทั้งสิ้น ๕๗ คน ในการนี้ เลขาธิการ สผ. ได้ปาฐกถาในหัวข้อ “เป้าหมายประเทศและเป้าหมายขององค์การในการพัฒนาทรัพยากรบุคคล สผ.” และได้รับเกียรติจาก คุณประอรนุช วิชัยลักษณ์ Manager Leadership & Talent Management Department บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) บรรยายประสบการณ์การใช้เครื่องมือบริหารจัดการเพื่อพัฒนาทรัพยากรบุคคลอย่างเป็นระบบและเกิดผลสัมฤทธิ์ ต่อจากนั้น ได้มีการอภิปรายโมเดลแนวคิดและแนวทางยกระดับการพัฒนาทรัพยากรบุคคลและองค์การ สผ. และกิจกรรมตอบแบบสอบถามออนไลน์ พร้อมทั้งระดมความคิดเห็นในประเด็น ดังไปนี้ (๑) การจัดทำและการใช้ประโยชน์แผนพัฒนารายบุคคล (๒) การพัฒนาบุคลากรโดยการหมุนเวียนตำแหน่งงาน (๓) การพัฒนาระบบฐานข้อมูลทรัพยากรบุคลากร (๔) การผลักดันและขับเคลื่อนค่านิยมและวัฒนธรรมองค์การ และ (๕) โมเดลและข้อคิดเห็นเพื่อการปรับปรุงสำหรับการนำไปปฏิบัติ ข้อสรุปที่ได้รับจากการประชุมจักได้นำเรียนต่อ เลขาธิการ สผ. ในโอกาสต่อไป