การประชุมย่อยครั้งที่ ๒ การรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อ “ร่างแผนปฏิบัติการระยะยาวกองทุนสิ่งแวดล้อม ในระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐)”

:  สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) โดย กองบริหารกองทุนสิ่งแวดล้อม (กบก.) จัดการประชุมย่อยครั้งที่ ๒ การรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อ “ร่างแผนปฏิบัติการระยะยาวกองทุนสิ่งแวดล้อม ในระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)” ภายใต้โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารและพัฒนากองทุนสิ่งแวดล้อม ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุม ๑๐๐๓ ชั้น ๑๐ อาคารทิปโก้ ๒ โดยมี ดร.พิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช รองเลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุม พร้อมด้วย นางอรวรรณ
ดนัยบุตร เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว ซึ่งการประชุมครั้งนี้ได้มีการนำเสนอประเด็นกลยุทธ์ มาตรการ เป้าหมายในร่างแผนปฏิบัติการระยะยาวกองทุนสิ่งแวดล้อม ในระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) โดย รศ.ดร.อดิศร์ อิศรางกูร ณ อยุธยา ที่ปรึกษาด้านโครงการ ทั้งนี้ มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในภาคเหนือ เข้าร่วมการประชุมทั้งสิ้นกว่า ๗๐ หน่วยงาน ผ่าน Video Conference ต่อจากนั้น ได้มีการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นต่อ ร่างแผนปฏิบัติการระยะยาวกองทุนสิ่งแวดล้อม ในระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) อีกด้วย

ข้อมูลและภาพถ่ายโดย กองบริหารกองทุนสิ่งแวดล้อม / จัดทำและเผยแพร่โดย กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์
สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม