การประชุมพิจารณา (ร่าง) ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) จัดประชุมพิจารณา (ร่าง) ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุม ๔๐๑ อาคาร สผ. โดยมี ดร.รวีวรรณ ภูริเดช เลขาธิการ สผ. เป็นประธานการประชุม นางจุไรรัตน์ สุขสวัสดิ์ ผู้อำนวยการกองบริหารจัดการที่ดิน เป็นเลขานุการ และนายณัฐวุฒิ เปลื้องทุกข์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ เป็นผู้ช่วยเลขานุการ ร่วมกับผู้แทนจากกรมป่าไม้ กรมที่ดิน กรมส่งเสริมสหกรณ์ พร้อมด้วยผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จำนวนประมาณ ๕๐ คน ทั้งนี้ ที่ประชุมได้เห็นชอบกับ ร่าง ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติดังกล่าว โดยมีวาระการประชุมที่สำคัญในเรื่อง ๑) ผลการดำเนินงานของคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ ๒) การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการภายใต้คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ และ ๓) ข้อเสนอโครงสร้างสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ และกรอบอัตรากำลัง และให้ฝ่ายเลขานุการนำเสนอคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติต่อไป

จัดทำและเผยแพร่โดย : กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์  สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม