การประชุมพิจารณา ร่าง ระเบียบวาระการประชุมคณะอนุกรรมการนโยบาย แนวทางและมาตรการการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดิน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓

ดร.รวีวรรณ ภูริเดช เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นประธานการประชุมพิจารณา ร่าง ระเบียบวาระการประชุมคณะอนุกรรมการนโยบาย แนวทาง และมาตรการการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดิน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๑๐๐๒ ชั้น ๑๐ อาคาร ทิปโก้ ๒ โดยมี นายมนต์สังข์ ภู่ศิริวัฒน์ รองเลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วย นายณัฐวุฒิ เปลื้องทุกข์ ผู้อำนวยการกองบริหารจัดการที่ดิน เข้าร่วมในการประชุมดังกล่าว ซึ่งที่ประชุมได้มีการพิจารณาโครงการสำคัญดังนี้ ๑) การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติสำนักงานบริหารจัดการที่ดิน พ.ศ…. ๒) การแก้ไขปัญหาตามข้อเรียกร้องของขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม (ขปส.) ๓) แนวทางการแก้ไขปัญหาแนวเขตและที่ดินอุทยานแห่งชาติทับลาน จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดปราจีนบุรี และ ๔) ร่างคำสั่ง แต่งตั้งคณะทำงานพิจารณากลั่นกรองเพื่อนำเสนอคณะอนุกรรมการนโยบายแนวทาง และมาตรการการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดิน ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเจ้าหน้าที่ สผ. เข้าร่วมประชุมประมาณ ๓๐ คน  

จัดทำและเผยแพร่โดย

กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์   สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม