การประชุมนำเสนอผลการดำเนินงาน โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ และขยายเชื่อมต่อเครือข่ายคลังข้อมูล ความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทย

thbif-conference-file3