การประชุมทางไกล วันที่ ๑๕ ของคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญ ครั้งที่ ๔๔

การประชุมวันที่ ๑๕ (๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔) ของการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญ ครั้งที่ ๔๔ ผ่านระบบการประชุมทางไกล โดยมี นายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว อดีตเอกอัคราชทูตไทย ประจำกรุงปารีส และปลัดกระทรวงการต่างประเทศ เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทย นายศรัณย์ เจริญสุวรรณ เอกอัครราชทูตไทยประจำกรุงปารีส และดร.รวีวรรณ ภูริเดช เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) เป็นรองหัวหน้าคณะ พร้อมด้วย นายปิยวัชร นิยมฤกษ์  นายณัฐวัฒน์ กฤษณามระ อธิบดีกรมองค์การระหว่างประเทศ และผู้เชี่ยวชาญทางด้านมรดกทางวัฒนธรรมและทางธรรมชาติ ผู้แทนส่วนราชการที่เกี่ยวข้องจากกระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมประชุม

          ในการนี้ ที่ประชุม คณะกรรมการมรดกโลก มีมติรับรองรายงานการประชุมในวาระต่าง ๆ ซึ่งรวมถึงการถอดถอน แหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรม Liverpool – Maritime Mercantile  สหราชอาณาจักร ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเมื่อปี  ๒๕๔๗  ออกจากบัญชีรายชื่อแหล่งมรดกโลก และขึ้นทะเบียนแหล่งมรดกโลกจากภูมิภาคต่าง ๆ จำนวน ๓๔ แหล่ง  เป็นแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรม จำนวน ๒๙ แหล่ง แหล่งมรดกโลกทางธรรมชาติ จำนวน ๕ แหล่ง ซึ่งรวมถึงพื้นที่กลุ่มป่าแก่งกระจานของไทยทีได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลกทางธรรมชาติในครั้งนี้  และเห็นชอบให้ขึ้นทะเบียนแหล่งมรดกโลกในภาวะอันตรายจำนวน ๑ แหล่ง คือ Roșia Montană Mining Landscape  ประเทศโรมาเนีย  และถอดถอนแหล่งมรดกโลกออกจากแหล่งมรดกโลกในภาวะอันตราย จำนวน ๑ แหล่ง คือ Salonga National Park  สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก

          ทั้งนี้ การประชุมในครั้งต่อไป  กำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่ ๑๙ – ๓๐ มิถุนายน  ๒๕๖๕ ณ เมืองคาซาน สหพันธรัฐรัสเซีย  โดยมี H.E. Mr. Alexander Kuznetsov เป็นประธานการประชุม และรองประธานจากประเทศในภูมิภาคต่าง ๆ โดย ราชอาณาจักรไทยได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งรองประธานในส่วนของกลุ่มเอเชียและแปซิฟิก

จัดทำและเผยแพร่โดย : กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม