การประชุมทางไกล วันที่ ๑๓ ของคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญ ครั้งที่ ๔๔

การประชุมวันที่ ๑๓ (๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔) ของการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญ ครั้งที่ ๔๔ ผ่านระบบการประชุมทางไกล โดยมี นายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว อดีตเอกอัคราชทูตไทย ประจำกรุงปารีส และปลัดกระทรวงการต่างประเทศ เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทย นายศรัณย์ เจริญสุวรรณ เอกอัครราชทูตไทยประจำกรุงปารีส และดร.รวีวรรณ ภูริเดช เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) เป็นรองหัวหน้าคณะ พร้อมด้วย นายปิยวัชร นิยมฤกษ์  นายณัฐวัฒน์ กฤษณามระ อธิบดีกรมองค์การระหว่างประเทศ นายบวรเวท  รุ่งรุจี  และผู้เชี่ยวชาญทางด้านมรดกทางวัฒนธรรมและทางธรรมชาติ ผู้แทนส่วนราชการที่เกี่ยวข้องจากกระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมประชุม

       ในการนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการมรดกโลก รับทราบผลการดำเนินการในด้านต่าง ๆ อาทิ การชี้แจงขอบเขตและขนาดของแหล่งมรดกโลก การทบทวนและรับรองรายงานคุณค่าความโดดเด่นอันเป็นสากลย้อนหลัง (RSOUV)  กระบวนการ Upstream Process  การรายงานประจำงวดรอบที่ ๓ ของภูมิภาคอาหรับและแอฟริกา  การรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการตามรายงานประจำงวดรอบที่ ๒  และการรายงานประจำงวดรอบที่ ๓ สำหรับทุกภูมิภาค รวมทั้ง  เห็นชอบให้มีการลงคะแนนลับในการพิจารณาคำขอขึ้นทะเบียนแหล่งมรดกทางวัฒนธรรม Frontiers of the Roman Empire – The Danube Limes (Western Segment ) (ออสเตรีย/เยอรมนี/สโลวาเกีย)  ในวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔

จัดทำและเผยแพร่โดย : กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม