การประชุมทางไกล วันที่ ๖ ของคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญ ครั้งที่ ๔๔

ารประชุมวันที่ ๖ (๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔) ของการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญ ครั้งที่ ๔๔ ผ่านระบบการประชุมทางไกล โดยมี นายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว อดีตเอกอัคราชทูตไทย ประจำกรุงปารีส และปลัดกระทรวงการต่างประเทศ เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทย นายศรัณย์ เจริญสุวรรณ เอกอัครราชทูตไทยประจำกรุงปารีส และดร.รวีวรรณ ภูริเดช เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) เป็นรองหัวหน้าคณะ พร้อมด้วย นายปิยวัชร นิยมฤกษ์  นายณัฐวัฒน์ กฤษณามระ อธิบดีกรมองค์การระหว่างประเทศ และผู้เชี่ยวชาญทางด้านมรดกทางวัฒนธรรมและทางธรรมชาติ ผู้แทนส่วนราชการที่เกี่ยวข้องจากกระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมประชุม

       คณะกรรมการมรดกโลก ได้พิจารณารายงานสถานภาพการอนุรักษ์แหล่งมรดกทางวัฒนธรรม จำนวน ๖ แหล่ง ได้แก่ Fort and Shalamar Gardens in Lahore (ปากีสถาน)  Borobudur Temple Compounds (อินโดนีเซีย)  Rock-Hewn Churches, Lalibela (เอธิโอเปีย) Budapest, including the Banks of the Danube, the Buda Castle Quarter and Andrássy Avenue (ฮังการี) Venice and its Lagoon (อิตาลี)และ Auschwitz Birkenau German Nazi Concentration and Extermination Camp (1940-1945) (โปแลนด์)  โดยในส่วนของการพิจารณารายงานสถานภาพการอนุรักษ์ Borobudur Temple Compounds  เนื่องจากที่ประชุมยังไม่ได้ข้อยุติจึงขอให้ศูนย์มรดกโลกจัดตั้งกลุ่มเพื่อพิจารณาจัดทำ ร่าง ข้อมติมานำเสนอต่อคณะกรรมการมรดกโลกเพื่อพิจารณาอีกครั้ง

จัดทำและเผยแพร่โดย : กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม