การประชุมทางไกล วันที่ ๗ ของคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญ ครั้งที่ ๔๔

การประชุมวันที่ ๗ (๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๔) ของการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญ ครั้งที่ ๔๔ ผ่านระบบการประชุมทางไกล โดยมี นายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว อดีตเอกอัคราชทูตไทย ประจำกรุงปารีส และปลัดกระทรวงการต่างประเทศ เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทย นายศรัณย์ เจริญสุวรรณ เอกอัครราชทูตไทยประจำกรุงปารีส และดร.รวีวรรณ ภูริเดช เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นรองหัวหน้าคณะ พร้อมด้วย นายปิยวัชร นิยมฤกษ์ นายณัฐวัฒน์ กฤษณามระ อธิบดีกรมองค์การระหว่างประเทศ และผู้เชี่ยวชาญทางด้านมรดกทางวัฒนธรรมและทางธรรมชาติ ผู้แทนส่วนราชการที่เกี่ยวข้องจากกระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมประชุม

       ในการนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการมรดกโลก ได้พิจารณารายงานสถานภาพการอนุรักษ์แหล่งมรดกโลก จำนวน ๕ แหล่ง ได้แก่ Trang An Landscape Complex (เวียดนาม)  Great Barrier Reef (ออสเตรเลีย) The Sundarbans (บังกลาเทศ)  W-Arly-Pendjari Complex (เบนิน/บูกินาฟาโซ/ไนเจอร์)  และ Volcanoes of Kamchatka (รัสเซีย)  ซึ่งที่ประชุมได้พิจารณารายแหล่ง โดยเฉพาะ Great Barrier Reef (ออสเตรเลีย) และ Volcanoes of Kamchatka (รัสเซีย) ที่ประชุมได้ขอให้รัฐภาคีเจ้าของแหล่งจัดทำรายงานสถานภาพการอนุรักษ์และปกป้องแหล่ง เพื่อไม่ให้ถูกขึ้นบัญชีเป็นแหล่งมรดกโลกในภาวะอันตราย  และนำเสนอต่อที่ประชุมในการประชุมสมัยสามัญเพื่อพิจารณาต่อไป

จัดทำและเผยแพร่โดย : กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม