การประชุมทางไกล วันที่ ๔ ของคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญ ครั้งที่ ๔๔

การประชุมวันที่ ๔ (๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔) ของการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญ ครั้งที่ ๔๔ ผ่านระบบการประชุมทางไกล โดยมี นายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว อดีตเอกอัคราชทูตไทย ประจำกรุงปารีส และปลัดกระทรวงการต่างประเทศ เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทย นายศรัณย์ เจริญสุวรรณ เอกอัครราชทูตไทยประจำกรุงปารีส และดร.รวีวรรณ ภูริเดช เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) เป็นรองหัวหน้าคณะ พร้อมด้วย นายปิยวัชร นิยมฤกษ์  นายณัฐวัฒน์ กฤษณามระ อธิบดีกรมองค์การระหว่างประเทศ และผู้เชี่ยวชาญทางด้านมรดกทางวัฒนธรรมและทางธรรมชาติ ผู้แทนส่วนราชการที่เกี่ยวข้องจากกระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมประชุม โดยมีวาระการประชุม คือ การรายงานสถานภาพการอนุรักษ์แหล่งมรดกโลกในภาวะอันตราย คณะกรรมการมรดกโลก ได้พิจารณารายงานสถานภาพการอนุรักษ์แหล่งมรดกโลกในภาวะอันตราย จำนวน ๓ แหล่ง ได้แก่  แหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรม Liverpool Maritime Mercantile City (สหราชอาณาจักร)  และแหล่งมรดกโลกทางธรรมชาติ คือ Salonga National Park (คองโก) และ Selous Game Reserve (แทนซาเนีย)  ซึ่งที่ประชุมมีมติให้เลื่อนการพิจารณา Liverpool Maritime Mercantile City ออกไป   เห็นชอบให้ถอด Salonga National Park จากแหล่งมรดกโลกในภาวะอันตราย และเห็นชอบให้คง Selous Game Reserve ไว้ในแหล่งมรดกโลกในภาวะอันตราย

จัดทำและเผยแพร่โดย : กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม