การประชุมทวิภาคีเพื่อหารือเชิงนโยบายระหว่างประเทศไทย – สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ประจำปี ๒๕๖๓

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมทวิภาคีเพื่อหารือเชิงนโยบายระหว่างประเทศไทย – สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ประจำปี ๒๕๖๓ ร่วมกับกระทรวงสิ่งแวดล้อม คุ้มครองธรรมชาติและความปลอดภัยทางปรมาณู สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี (The German Federal Ministry for the Environment, Nature Conservation and Nuclear Safety: BMU) ผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อร่วมกำหนดกรอบความร่วมมือทวิภาคีภายใต้แผนงานการปกป้องสภาพภูมิอากาศระดับสากล (International Climate Initiative: IKI) ระหว่างปี ค.ศ. ๒๐๒๐-๒๐๒๖ โดยมี ดร.รวีวรรณ ภูริเดช เลขาธิการ สผ. ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดการประชุม พร้อมด้วย ดร.พิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช รองเลขาธิการ สผ. ดร.ณัฏฐนิช อัศวภูษิตกุล ผู้อำนวยการกองประสานการจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (กปอ.) คุณอรุณี ไฮม์ม ผู้อำนวยการภารกิจความร่วมมือหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนา กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ Mr. Jan Scheer Deputy Head of Mission จากสถานเอกอัครราชทูตสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีประจำประเทศไทย Mr. Stephan Contius Commissioner for the 2030 Agenda for Sustainable Development and Head of Division จาก BMU และ Dr. Philipp Behrens Head of Division International Climate Initiative จาก BMU รวมถึงผู้แทนจาก กปอ. กองจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ กองบริหารกองทุนสิ่งแวดล้อม และ BMU เข้าร่วมการประชุมหารือดังกล่าว เมื่อวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๔.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๑๐๐๒ ชั้น ๑๐ อาคารทิปโก้ ๒

จัดทำและเผยแพร่โดย กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม