การประชุมติดตามและประเมินผลโครงการที่ได้รับการสนับสนุนเงินกองทุนสิ่งแวดล้อมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

สผ. โดยกองบริหารกองทุนสิ่งแวดล้อม (กบก.) จัดประชุมติดตามและประเมินผลโครงการที่ได้รับการสนับสนุนเงินกองทุนสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โครงการบริหารจัดการเชื้อเพลิง “ชิงเก็บลดเผา” ในพื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือ และ 3 จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เมื่อวันอังคารที่ 22 มีนาคม 2565 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 202 ชั้น 2 อาคารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมี หัวหน้าผู้ตรวจราชการ ทส. นายปรมินทร์ วงศ์สุวัฒน์ พร้อมด้วย ผู้ตรวจราชการ ทส. จำนวน 4 ท่าน ได้แก่ นายเถลิงศักดิ์ เพ็ชรสุวรรณ นายมนตรี เหลืองอิงคะสุตนายจิระศักดิ์ ชูความดี นายสมศักดิ์ สรรพโกศลกุล ทั้งนี้ นายพิชิต สมบัติมาก ผู้ช่วยปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผู้แทนจากกรมควบคุมมลพิษ ผู้แทนกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ดร.ณัฏฐนิช อัศวภูษิตกุล ผอ.กบก. เจ้าหน้าที่ สผ. และกองตรวจราชการ ทส. เข้าร่วมประชุม เพื่อรับทราบรายงานผลการดำเนินโครงการบริหารจัดการเชื้อเพลิง “ชิงเก็บลดเผา” ในพื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือและ 3 จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร่วมกับผู้แทนสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในจังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย แม่ฮ่องสอน ตาก ลำพูน ลำปาง พะเยา น่าน แพร่ อุตรดิตถ์ กำแพงเพชร เพชรบูรณ์ พิจิตร พิษณุโลก นครสวรรค์ สุโขทัย อุทัยธานี มุกดาหาร อำนาจเจริญ และอุบลราชธานี

โดยที่ประชุม มีมติเห็นชอบต่อผลการตรวจติดตาม และประเมินผลโครงการฯ และมอบหมายให้ สผ. นำข้อเสนอแนะไปประกอบการจัดทำรายงานสรุปผลการติดตามและประเมินผลโครงการฯ เพื่อเสนอคณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อมรับทราบ ซึ่งการประชุมครั้งนี้มีผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมในห้องประชุม และผ่านระบบ Zoom Meeting ประมาณ 50 คน

จัดทำและเผยแพร่โดย กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.)