การประชุมติดตามและประเมินผลโครงการที่ได้รับการสนับสนุนเงินกองทุนสิ่งแวดล้อมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

สผ. โดยกองบริหารกองทุนสิ่งแวดล้อม (กบก.) จัดประชุมติดตามและประเมินผลโครงการที่ได้รับการสนับสนุนเงินกองทุนสิ่งแวดล้อม ในวันพุธที่ 23 มีนาคม 2565 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม 202 ชั้น 2 อาคารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมี หัวหน้าผู้ตรวจราชการ ทส. นายปรมินทร์ วงศ์สุวัฒน์ พร้อมด้วย ผู้ตรวจราชการ ทส. จำนวน 4 ท่าน ได้แก่ นายเถลิงศักดิ์ เพ็ชรสุวรรณ นายมนตรี เหลืองอิงคะสุต นายจิระศักดิ์ ชูความดี นายสมศักดิ์ สรรพโกศลกุล ทั้งนี้ นายพิชิต สมบัติมาก ผู้ช่วยปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผู้แทนจากกรมควบคุมมลพิษ ผู้แทนกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ดร.ณัฏฐนิช อัศวภูษิตกุล ผอ.กบก. เจ้าหน้าที่ สผ. และกองตรวจราชการ ทส. เข้าร่วมประชุม เพื่อรับทราบรายงานผลการดำเนินโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) ในการจัดการปัญหาไฟป่า และหมอกควัน ทสม. 47 แห่ง ในพื้นที่ 16 จังหวัดภาคเหนือ โดยมีผู้แทน ทสม. ในแต่ละจังหวัด ร่วมกับผู้แทนสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด นำเสนอผลการดำเนินงานตามลำดับ

โดยที่ประชุม มีมติเห็นชอบต่อผลการตรวจติดตาม และประเมินผลโครงการฯ และมอบหมายให้ สผ. นำข้อเสนอแนะไปประกอบการจัดทำรายงานสรุปผลการติดตามและประเมินผลโครงการฯ เพื่อเสนอคณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อมรับทราบ ซึ่งการประชุมครั้งนี้มีผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมในห้องประชุมและผ่านระบบ Zoom Meeting ประมาณ 60 คน

จัดทำและเผยแพร่โดย : กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.)