การประชุมชี้แจงโครงการจัดทำผังภูมินิเวศประเภทโป่งพุร้อน ในพื้นที่ภาคเหนือ (ตอนล่าง) เพื่อรับฟังข้อคิดเห็น และคัดเลือกพื้นที่ตัวอย่าง (ครั้งที่ 1/2565)

เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2565 เวลา 8.30 น. นายประเสริฐ ศิรินภาพร รองเลขาธิการ สผ. เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุม พร้อมด้วย นางกิตติมา ยินเจริญ ผอ.กธศ. เป็นผู้กล่าวรายงานความเป็นมาของโครงการจัดการสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม เพื่อความยั่งยืนตามภูมินิเวศ: การจัดทำผังพื้นที่อนุรักษ์แหล่งศิลปกรรมรายประเภท และการจัดทำผังภูมินิเวศแหล่งธรรมชาติรายประเภท ในพื้นที่ภาคเหนือ (ตอนล่าง) กิจกรรมที่ 2 การจัดทำผังภูมินิเวศแหล่งธรรมชาติรายประเภท ในพื้นที่ภาคเหนือ (ตอนล่าง)

การประชุมนี้มีวัตถุเพื่อชี้แจงโครงการจัดทำผังภูมินิเวศประเภทโป่งพุร้อน ในพื้นที่ภาคเหนือ (ตอนล่าง) เพื่อรับฟังข้อคิดเห็น และคัดเลือกพื้นที่ตัวอย่าง (ครั้งที่ 1/2565) ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญ ผู้แทนหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องต่อการดูแลและบริหารจัดการพื้นที่แหล่งธรรมชาติ ในภาคเหนือ (ตอนล่าง) 9 จังหวัด ประกอบด้วย ตาก พิษณุโลก สุโขทัย เพชรบูรณ์ อุตรดิตถ์ กำแพงเพชร นครสวรรค์ อุทัยธานี และพิจิตร จำนวนประมาณ 100 ท่าน 

จัดทำและเผยแพร่โดย

กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.)