การประชุมความหลากหลายทางชีวภาพอาเซียน ครั้งที่ ๓ ผ่านระบบทางไกล

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) ในฐานะหน่วยประสานงานกลางของคณะทำงานอาเซียนด้านการอนุรักษ์ธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ และอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ ได้เข้าร่วมการประชุมอาเซียนว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพครั้งที่ ๓ เมื่อวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ผ่านระบบทางไกล โดยนายประเสริฐ ศิรินภาพร รองเลขาธิการ สผ. เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทยเข้าร่วมการประชุม พร้อมกับเจ้าหน้าที่ สผ. เจ้าหน้าที่กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เจ้าหน้าที่กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และกรรมการที่ปรึกษาทางวิชาการของศูนย์อาเซียนว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพประจำประเทศไทย โดยที่ประชุมฯ ได้นำเสนอสถานการณ์การความหลากหลายทางชีวภาพ การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด ๑๙) ความก้าวหน้าร่างกรอบงานความหลากหลายทางชีวภาพระดับโลก หลังปี ค.ศ. ๒๐๒๐ แนวทางการดำเนินงานต่อไปในอนาคตเพื่อให้ประชากรโลกและอาเซียนมีชีวิตอยู่ร่วมกับธรรมชาติได้อย่างเป็นสุข และการแสดงเจตนารมณ์ของประเทศสมาชิกอาเซียนในการมีส่วนร่วมแก้ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมและความหลากหลายทางชีวภาพ ซึ่งประเทศไทยเน้นย้ำการสนับสนุนการบูรณาการความหลากหลายทางชีวภาพเข้าสู่ภาคส่วนการพัฒนาที่สำคัญ อาทิ ภาคการเกษตร ภาคธุรกิจ พร้อมกันนี้ได้เชิญชวนให้ประชาคมอาเซียนร่วมกันคุ้มครองความหลากหลายทางชีวภาพในภูมิภาค เพื่ออนาคตของโลกและประชากรรุ่นถัดไป

จัดทำและเผยแพร่โดย กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์  สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม