การประชุมคณะอนุกรรมการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนและพื้นที่เฉพาะ ครั้งที่ 2/2565

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 กรกฎาคม 2565 เวลา 13.30 น. สผ. จัดการประชุมคณะอนุกรรมการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนและพื่นที่เฉพาะ ณ ห้องประชุม 1001 ชั้น 10 อาคารทิปโก้ 2 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยนายสันติ บุญประคับ เป็นประธาน นายจิรวัฒน์ ระติสุนทร รองเลขาธิการ สผ. เป็นรองประธาน และนายอิศรพันธ์ กาญจนเรขา ผอ. กองสิ่งแวดล้อมชุมชนและพื้นที่เฉพาะ เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ พร้อมด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทนหน่วยงานในคณะอนุกรรมการฯ และเจ้าหน้าที่ สผ. จำนวน 44 คน เข้าร่วมประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณา และมีมติเห็นชอบต่อ 1) (ร่าง) แนวทางปฏิบัติงานเพื่อขับเคลื่อนการจัดการพื้นที่สีเขียวอย่างยั่งยืน ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2566 – 2570) และมอบฝ่ายเลขานุการฯ นำเสนอต่อคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติต่อไป และ 2) (ร่าง) แนวทางปฏิบัติเพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชน พ.ศ. 2565 – 2570 ภายใต้แนวทางการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชน เพื่อส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2563 – 2580 โดยให้นำข้อเสนอแนะที่ได้รับไปปรับปรุง และนำเสนอคณะอนุกรรมการฯ ก่อนนำเสนอคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติต่อไป พร้อมทั้ง รับทราบสรุปผลการดำเนินงานตามแนวทางปฏิบัติงานเพื่อขับเคลื่อนการจัดการพื้นที่สีเขียวอย่างยั่งยืน ระยะแรก

จัดทำและเผยแพร่โดย
กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.)