การประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการด้านมลพิษ ครั้งที่ 6/2565

สผ. โดยกองบริหารกองทุนสิ่งแวดล้อม (กบก.) ได้จัดประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการด้านมลพิษ ครั้งที่ 6/2565 เมื่อวันพฤหัสดีที่ 30 มิถุนายน 2565 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 1002 ชั้น 10 อาคารทิปโก้ 2 โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.ธเรศ ศรีสถิตย์ เป็นประธาน นายมนต์สังข์ ภู่ศิริวัฒน์ รองเลขาธิการ สผ. เป็นรองประธาน และ ดร.ณัฏฐนิช อัศวภูษิตกุล ผอ.กบก. เป็นกรรมการและเลขานุการฯ การประชุมครั้งนี้มีการพิจารณาเรื่องที่สำคัญ คือ 1. โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ดำเนินการโดย องค์การบริหารส่วนตำบลแก้วแสน อำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีมติรับทราบ การขอถอนโครงการฯและสิ้นสุดกระบวนการพิจารณาการขอรับเงินอุดหนุนกองทุนสิ่งแวดล้อม 2. (ร่าง) ข้อเสนอโครงการส่งเสริมชุมชนในการคัดแยกขยะ และจัดการน้ำเสียที่ต้นทางบนพื้นที่เกาะ ดำเนินการโดย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีมติเห็นชอบในหลักการและเหตุผล (ร่าง) ข้อเสนอโครงการฯ รวมทั้ง (ร่าง) แบบฟอร์มการจัดทำข้อเสนอโครงการฯ ซึ่งมีคณะอนุกรรมการฯ และเจ้าหน้าที่ สผ. ประมาณ 20 คน เข้าร่วมการประชุมผ่านระบบ Webex Meeting ด้วย

จัดทำและเผยแพร่โดย : กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.)