การประชุมคณะอนุกรรมการ   การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศด้านการบูรณาการนโยบายและแผน ครั้งที่ 1/2565

นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศด้านการบูรณาการนโยบายและแผน ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2565เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 17 อาคารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยมี ดร.พิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทำหน้าที่รองประธานอนุกรรมการคนที่ 1 นางสาวนารีรัตน์ พันธุ์มณี ผู้อำนวยการกองประสานการจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศทำหน้าที่อนุกรรมการและเลขานุการ ซึ่งมีอนุกรรมการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม โดยคณะอนุกรรมการฯ มีมติเห็นชอบต่อรายละเอียดการดำเนินงาน (Mitigation Activity Design Document: MADD) ของโครงการเปลี่ยนรถโดยสารประจำทางสาธารณะของภาคเอกชนเป็นรถโดยสารประจำทางไฟฟ้า (รถร่วมบริการ) ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร (SHIFT Program Activity: “Operation of e-buses on privately owned, scheduled public bus routes in the Bangkok Metropolitan area by Energy Absolute”) และมอบหมายให้ สผ. นำรายละเอียดการดำเนินงาน (Mitigation Activity Design Document: MADD) ของโครงการดังกล่าว เสนอต่อคณะกรรมการนโยบายการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งชาติ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบตามขั้นตอนต่อไป นอกจากนี้คณะอนุกรรมการฯ มีมติรับทราบ จำนวน 2 เรื่อง ได้แก่ 1. รับทราบความคืบหน้าการปรับปรุงยุทธศาสตร์ระยะยาวในการพัฒนาแบบปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่ำของประเทศ (Thailand’s Long-Term Low Greenhouse Gas Emission development Strategy: LT-LEDS) และเป้าหมายการมีส่วนร่วมที่ประเทศกำหนด ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 2 (2 nd Updated NDC) และ 2. รับทราบมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2565 เรื่อง ข้อตกลงการดำเนินงาน ภายใต้ความตกลงปารีส ระหว่างราชอาณาจักรไทยกับสมาพันธรัฐสวิส (Implementing Agreement to the Paris Agreement between the Kingdom of Thailand and the Swiss Confederation)

จัดทำและเผยแพร่โดย

: กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.)

Skip to content