การประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการด้านทรัพยากรธรรมชาติ ครั้งที่ 3/2565 

สผ.โดยกองบริหารกองทุนสิ่งแวดล้อม (กบก.) ได้จัดประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการด้านทรัพยากรธรรมชาติ ครั้งที่ 3/2565 เมื่อวันอังคารที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ.2565 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุม 1003 ชั้น 10 อาคารทิปโก้ โดยมีนายสันติ  บุญประคับ เป็นประธาน นายมนต์สังข์ ภู่ศิริวัฒน์ รองเลขาธิการ สผ. เป็นรองประธาน และดร.ณัฏฐนิช อัศวภูษิตกุล ผอ.กบก. การประชุมครั้งนี้มีการพิจารณาเรื่องที่สำคัญ ดังนี้

1) โครงการยกระดับองค์กรชุมชนจังหวัดขอนแก่นเพื่อการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
สู่เศรษฐกิจฐานรากที่ยั่งยืน ของสมาคมเพื่อนภู

2) โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์เสือปลา โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนรอบ พื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด ของมูลนิธิสืบนาคะเสถียร

3) โครงการคืนชีวิตให้สายน้ำลุ่มน้ำปากพนังตอนบน เพื่อการอนุรักษ์กุ้งก้ามกราม อำเภอชะอวด ของโรงเรียนวัดท่าสะท้อน ดำเนินการโดยศูนย์การเรียนชุมชนวิถีไท

4) โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูลำคลองและทรัพยากรสัตว์น้ำพันธุ์ไม้ป่าชายเลน ตำบลพิมาน อำเภอเมือง จังหวัดสตูล ของเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตำบลพิมาน จังหวัดสตูล

ซึ่งมีคณะกรรมการฯ และเจ้าหน้าที่ สผ. ประมาณ 20 คน เข้าร่วมการประชุมผ่านระบบ conference ด้วย

จัดทำและเผยแพร่โดย

กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.)