การประชุมคณะอนุกรรมการวิชาการความหลากหลายทางชีวภาพ ด้านชนิดและระบบนิเวศ ครั้งที่ 1/2565

กองจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ (กลช.) โดย กลุ่มงานความมั่นคงทางชีวภาพ ได้จัดการประชุมคณะอนุกรรมการวิชาการความหลากหลายทางชีวภาพ ด้านชนิดและระบบนิเวศ ครั้งที่ 1/2565 ในวันศุกร์ที่ 20 พฤษภาคม 2565 ณ ห้องประชุม 1002  โดยมี ศ.ดร.สมศักดิ์ ปัญหา เป็นประธานการประชุมฯ
นายประเสริฐ ศิรินภาพร รองเลขาธิการ สผ. ในฐานะรองประธานฯ และ ดร.จิตตินันท์ เรืองวีรยุทธ ผอ.กลช.
ในฐานะฝ่ายเลขานุการฯ ซึ่งที่ประชุมได้ให้ความเห็นชอบการปรับปรุงการจัดกลุ่มสิ่งมีชีวิตในกลุ่มจุลินทรีย์
ในระบบคลังข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพเพื่อนำไปใช้ในการดำเนินงานพัฒนาระบบคลังข้อมูล
ความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทย และให้ความเห็นชอบกับ (ร่าง) คู่มือการจัดการชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่รุกรานของประเทศไทย

นอกจากนี้ ที่ประชุมได้รับทราบการดำเนินงานและความก้าวหน้าเกี่ยวกับความหลากหลายทางชีวภาพด้านชนิดและระบบนิเวศ จำนวน 9 เรื่อง เช่น ความคืบหน้าการจัดทำ (ร่าง) พระราชบัญญัติความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. …. ความก้าวหน้าการจัดทำกรอบงานความหลากหลายทางชีวภาพของโลก หลังปี ค.ศ. 2020 ผลการประชุม Focus Group เพื่อจัดทำ (ร่าง) เป้าหมายชาติด้านความหลากหลายทางชีวภาพ ระยะ 15 ปี (พ.ศ. 2566-2580) ประเด็นการอนุรักษ์ชนิดพันธุ์และแหล่งที่อยู่อาศัย การดำเนินงานภายใต้โครงการความร่วมมือพันธมิตรสำหรับการอนุรักษ์นกและใช้ประโยชน์ถิ่นที่อยู่อาศัยอย่างยั่งยืนในเส้นทางการบินเอเชียตะวันออก-ออสเตรเลีย เป็นต้น โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมและประชุมผ่าน Video conference จำนวน 47 คน

จัดทำและเผยแพร่โดย

กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.)