การประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการด้านมลพิษ ครั้งที่ 4/2565

สผ. โดยกองบริหารกองทุนสิ่งแวดล้อม (กบก.) ได้จัดประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการด้านมลพิษ ครั้งที่ 4/2565 เมื่อวันศุกร์ที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2565 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม 1002 ชั้น 10 อาคารทิปโก้ 2 โดยมีศาสตราจารย์ ดร.ธเรศ ศรีสถิตย์ เป็นประธานอนุกรรมการ นายมนต์สังข์ ภู่ศิริวัฒน์ รองเลขาธิการ สผ. เป็นรองประธานอนุกรรมการ และดร.ณัฏฐนิช อัศวภูษิตกุล ผอ.กบก. เป็นอนุกรรมการและเลขานุการฯ การประชุมครั้งนี้มีการพิจารณาเรื่องที่สำคัญคือ :ผลการพิจารณาโครงการที่ขอรับการสนับสนุนเงินอุดหนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อม ตามมาตรา 23 (4) ภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566:ศูนย์บริการเทคโนโลยีสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม คณะสาธารณสุขศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น แจ้งสิทธิและความรับผิดชอบที่ปรึกษา โครงการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียดศูนย์จัดการขยะมูลฝอยรวม ของเทศบาลตำบลบ้านกรวด อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ซึ่งมีคณะอนุกรรมการฯ และเจ้าหน้าที่ สผ. ประมาณ 20 คน เข้าร่วมการประชุมผ่านระบบ Webex Meeting

จัดทำและเผยแพร่โดย

กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.)