การประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการด้านทรัพยากรธรรมชาติ ครั้งที่ 2/2565

สผ. โดยกองบริหารกองทุนสิ่งแวดล้อม (กบก.) ได้จัดประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการด้านทรัพยากรธรรมชาติ ครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันอังคารที่ 26 เมษายน พ.ศ.2565 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม 1002 ชั้น 10 อาคารทิปโก้ โดยมีนายสันติ บุญประคับ เป็นประธาน นายมนต์สังข์ ภู่ศิริวัฒน์ รองเลขาธิการ สผ. เป็นรองประธาน และดร.ณัฏฐนิช อัศวภูษิตกุล ผอ.กบก เป็นกรรมการและเลขานุการฯ การประชุมครั้งนี้มีการพิจารณาเรื่องที่สำคัญ ดังนี้
: โครงการตามรอยกุ้งก้ามกราม : คืนชีวิตให้สายน้ำลุ่มน้ำปากพนังตอนบน ของโรงเรียนวัดท่าสะท้อน
: โครงการอนุรักษ์และวิจัยประชากรเสือปลาในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด และพื้นที่โดยรอบ ของมูลนิธิสืบนาคะเสถียร ซึ่งมีคณะกรรมการฯ และเจ้าหน้าที่ สผ. ประมาณ ๒๐ คน เข้าร่วมผ่านระบบ (Webex Meeting)

จัดทำและเผยแพร่โดย
กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.)