การประชุมคณะอนุกรรมการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนและพื้นที่เฉพาะ ครั้งที่ 1/2565

เมื่อวันพุธที่ 30 มีนาคม 2565 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม 1002 ชั้น 10 อาคารทิปโก้ 2 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ นายสันติ บุญประคับ เป็นประธานการประชุมฯ นายประเสริฐ ศิรินภาพร รองเลขาธิการ สผ. เป็นรองประธาน และนายอิศรพันธ์ กาญจนเรขา ผอ.กชพ. เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ พร้อมด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทนหน่วยงานในคณะอนุกรรมการฯ และเจ้าหน้าที่ สผ. จำนวน 42 คน เข้าร่วมประชุม          

ที่ประชุมได้พิจารณา และมีมติเห็นชอบต่อ (ร่าง) แนวทางปฏิบัติงานเพื่อขับเคลื่อนการจัดการพื้นที่สีเขียวอย่างยั่งยืน ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2566 – 2570) โดยให้นำข้อเสนอแนะที่ได้รับไปปรับปรุง (ร่าง) ก่อนนำเสนอคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติต่อไป พร้อมทั้ง รับทราบ (1) สรุปผลการดำเนินงานตามแนวทางปฏิบัติงานเพื่อขับเคลื่อนการจัดการพื้นที่สีเขียวอย่างยั่งยืน พ.ศ. 2564 (2) ความก้าวหน้าของการเผยแพร่เอกสาร “แนวทางการจัดทำผังชุมชนเพื่อกำหนดทิศทางการดูแลรักษาและพัฒนาพื้นที่สีเขียวและพื้นที่โล่ง” และ “การขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมเมืองและพื้นที่สีเขียวชุมชนเมือง” (3) ผลการประชุมสัมมนาผู้บริหารระดับสูงด้านสิ่งแวดล้อมเมืองที่ยั่งยืน ครั้งที่ 12 (12th East Asia Summit High – Level Seminar on Sustainable Cities: 12th EAS – HLS) และ (4) แนวทางการบังคับใช้ประมวลจริยธรรมให้ครอบคลุมถึงคณะกรรมการ

จัดทำและเผยแพร่โดย กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.)