การประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการด้านมลพิษ ครั้งที่ 3/2565 

สผ. โดยกองบริหารกองทุนสิ่งแวดล้อม (กบก.) ได้จัดประชุมคณะอนุกรรการเมื่อวันศุกร์ที่ 25 มีนาคม พ.ศ.2565 เวลา 09.30น. ณ ห้องประชุมชั้น 1003 ชั้น 10อาคารทิปโก้ 2 โดยมีศาสตราจารย์ธเรศ ศรีสถิตย์ เป็นประธาน นายมนต์สังข์ ภู่ศิริวัฒน์ รองเลขาธิการ สผ. เป็นรองประธาน และดร.ณัฏฐนิช อัศวภูษิตกุล ผอ.กบก. เป็นกรรมการและเลขานุการฯ โดยในการประชุมครั้งนี้มีเรื่องพิจารณาที่สำคัญ คือโครงการศึกษาวิจัยปัญหา พัฒนา และออกแบบหอฟอกอากาศ เพื่อส่งเสริมคุณภาพอากาศและสิ่งแวดล้อม ด้วยการลดปริมาณฝุ่นละออง ขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) กรณีศึกษา ตำบลหน้าพระลาน อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี ดำเนินการโดย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ซึ่งมีคณะอนุกรรมการฯ และเจ้าหน้าที่ สผ. ประมาณ 20 คน เข้าร่วมการประชุมผ่านระบบ ทางไกล (Video Conference)

จัดทำและเผยแพร่โดย
กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.)