การประชุมคณะอนุกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม ครั้งที่ 1/2565

สผ. โดยกองจัดการสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม จัดการประชุมคณะอนุกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันพุธที่ 23 มีนาคม 2565 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 1001 ชั้น 10 อาคารทิปโก้ 2 ผ่านทางระบบออนไลน์ โดยมีนายบวรเวท  รุ่งรุจี เป็นประธานอนุกรรมการ และนายประเสริฐ  ศิรินภาพร รองเลขาธิการ สผ. เป็นรองประธานอนุกรรมการ พร้อมด้วยอนุกรรมกรรมการจากหน่วยงานต่างๆ เข้าร่วมประชุม จำนวน 18 ท่าน ซึ่งที่ประชุมได้มีการพิจารณาเรื่องสำคัญ ดังนี้

1) โครงการจัดการสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม เพื่อความยั่งยืนตามภูมินิเวศ :การจัดทำผังพื้นที่อนุรักษ์แหล่งศิลปกรรม รายประเภท และการจัดทำผังภูมินิเวศแหล่งธรรมชาติ รายประเภท ในพื้นที่ภาคเหนือ (ตอนล่าง) กิจกรรมที่ 1 การจัดทำผังพื้นที่อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมแหล่งศิลปกรรมรายประเภท ในพื้นที่ภาคเหนือ (ตอนล่าง) และ กิจกรรมที่ 2 การจัดทำผังภูมิเวศแหล่งธรรมชาติรายประเภท ในพื้นที่ภาคเหนือ (ตอนล่าง)

2) โครงการพัฒนาพื้นที่เพื่อปรับภูมิทัศน์และพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยว ในจังหวัดกาญจนบุรี

3) การบุกรุกพื้นที่โบราณสถานเขาแดง อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา

จัดทำและเผยแพร่โดย

กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.)