การประชุมคณะอนุกรรมการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศด้านกฎหมาย ครั้งที่ 4/2565

สผ. โดยกองประสานการจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (กปอ.)  เมื่อวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ณ ห้องประชุม ๑๐๐๓ชั้น ๑๐ อาคารทิปโก้ ๒ โดยมี นายชัชชม อรรฆภิญญ์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย เป็นประธานการประชุม ดร.พิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช เลขาธิการ สผ. ทำหน้าที่รองประธานอนุกรรมการ และนางสาวนารีรัตน์ พันธุ์มณี ผอ.กปอ. ทำหน้าที่อนุกรรมการและเลขานุการ โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในฐานะอนุกรรมการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมฯ จำนวนประมาณ ๔๐ คน ที่ประชุมมีมติรับทราบรายงานการประชุมคณะอนุกรรมการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศด้านกฎหมาย ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ มีเรื่องสืบเนื่องเพื่อพิจารณา (ร่าง) แนวทางและกลไกการบริหารจัดการคาร์บอนเครดิต  โดยที่ประชุมเห็นชอบในหลักการ และนำ (ร่าง) แนวทางและกลไกการบริหารจัดการคาร์บอนเครดิตเสนอต่อคณะกรรมการนโยบายการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งชาติเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป  นอกจากนี้ที่ประชุมได้พิจารณา (ร่าง) ข้อตกลงการดำเนินงานภายใต้ความตกลงปารีสระหว่างราชอาณาจักรไทยกับสมาพันธรัฐสวิส ซึ่งมีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับ (ร่าง) แนวทางฯ เพื่อใช้กำหนดแนวทางและกลไกการดำเนินงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการคาร์บอนเครดิตภายใต้ความตกลงปารีสและกรอบอนุสัญญาฯ โดยเฉพาะในประเด็นเกี่ยวกับการใช้คาร์บอนเครดิตเพื่อวัตถุประสงค์ระหว่างประเทศ โดยที่ประชุมเห็นชอบ และมอบหมาย สผ. รวบรวมและปรับปรุงร่างข้อตกลงฯ ตามความเห็นคณะอนุกรรมการฯ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการนโยบายการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งชาติเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป

จัดทำและเผยแพร่โดย

กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.)

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของคุณ เราจะถือว่าคุณรับได้กับเรื่องนี้ แต่คุณสามารถเลือกไม่รับได้หากต้องการ ยอมรับ อ่านเพิ่มเติม

Privacy & Cookies Policy
slot online situs slot gacor hari ini daftar istanaslot https://buletin303.com/ https://134.209.107.98:777/ https://188.166.233.138/

https://gangster4d.netlify.app/

gangster4d slot

gangster4d

Skip to content