การประชุมคณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผลโครงการที่ได้รับการสนับสนุนเงินกองทุนสิ่งแวดล้อมครั้งที่ 1/2565

สผ. โดยกองบริหารกองทุนสิ่งแวดล้อม (กบก.) จัดประชุมคณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผลโครงการที่ได้รับการสนับสนุนเงินกองทุนสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 1/2565  ในวันพุธที่ 2 มีนาคม 2565 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมกองกลาง ชั้น 4 อาคารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมีหัวหน้าผู้ตรวจราชการ ทส. นายปรมินทร์ วงศ์สุวัฒน์ เป็นประธาน และผู้ตรวจราชการ ทส. เป็นรองประธาน จำนวน 4 ท่าน คือ นายเถลิงศักดิ์ เพ็ชรสุวรรณ นายมนตรี เหลืองอิงคะสุต นายจิระศักดิ์  ชูความดี นายสมศักดิ์ สรรพโกศลกุล พร้อมด้วยนายพิชิต  สมบัติมาก ผู้ช่วยปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผู้แทนจากกรมควบคุมมลพิษ ผู้แทนจากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม และ ดร.ณัฏฐนิช อัศวภูษิตกุล ผอ.กบก. เป็นอนุกรรมการ และเจ้าหน้าที่ สผ. ร่วมกับกองตรวจราชการ ทส. ในฐานะฝ่ายเลขานุการฯ

โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบแผนการติดตามประเมินผลโครงการที่ได้รับการสนับสนุนเงินกองทุนสิ่งแวดล้อมปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และมอบหมายฝ่ายเลขานุการเตรียมการเกี่ยวกับการตรวจติดตามและประเมินผลโครงการฯ โดยบูรณาการร่วมกับภารกิจของผู้ตรวจราชการ ทส. ต่อไป ซึ่งการประชุมครั้งนี้มีผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมในห้องประชุม และผ่านระบบ Zoom Meeting ประมาณ 25 คน

จัดทำและเผยแพร่โดย : กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.)