การประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการด้านมลพิษ ครั้งที่ 1/2565

สผ. โดย กองบริหารกองทุนสิ่งแวดล้อม (กบก.) ได้จัดประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการด้านมลพิษ ครั้งที่ 1/2565​ เมื่อวันอังคารที่ 25 มกราคม พ.ศ.2565 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 1001 ชั้น 10 อาคารทิปโก้ 2โดยมี ศาสตราจารย์ธเรศ ศรีสถิตย์ เป็นประธาน นายมนต์สังข์ ภู่ศิริวัฒน์ รองเลขาธิการ สผ. เป็นรองประธาน และดร.ณัฏฐนิช อัศวภูษิตกุล ผู้อำนวยการกองบริหารกองทุนสิ่งแวดล้อม เป็นกรรมการและเลขานุการฯ โดยในการประชุมมีมติ : เห็นชอบในรายละเอียดโครงการ การสื่อสารความรู้ความเข้าใจ และความตระหนักรู้ในการจัดการขยะที่ต้นทาง จากปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ดำเนินการโดย กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย คณะกรรมการฯ และเจ้าหน้าที่ สผ.เข้าร่วมประชุมผ่านระบบ Video Conference จำนวน 20 คน

จัดทำและเผยแพร่โดย

กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.)