การประชุมคณะอนุกรรมการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศด้านการบูรณาการนโยบายและแผนครั้งที่ ๑/๒๕๖๔

นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศด้านการบูรณาการนโยบายและแผน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (โปรแกรม ZOOM Cloud Meeting) ร่วมกับห้องประชุมชั้น ๑๗ อาคารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมี ดร.พิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช รองเลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รักษาราชการแทนเลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทำหน้าที่ รองประธานอนุกรรมการคนที่ ๑ ดร.ณัฏฐนิช อัศวภูษิตกุล ผู้อำนวยการกองประสานการจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ทำหน้าที่อนุกรรมการและเลขานุการ ซึ่งมีอนุกรรมการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม โดยคณะอนุกรรมการฯ มีมติเห็นชอบต่อ (ร่าง) ยุทธศาสตร์ระยะยาวในการพัฒนาแบบปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่ำของประเทศไทย (Thailand’s Long-Term Low Greenhouse Gas Emission development Strategy) และมอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการฯ เสนอ (ร่าง) ยุทธศาสตร์ระยะยาวดังกล่าวต่อคณะกรรมการนโยบายการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งชาติ เพื่อพิจารณาตามขั้นตอนต่อไป นอกจากนี้คณะอนุกรรมการฯ มีมติรับทราบจำนวน ๒ เรื่องได้แก่ (๑) รับทราบระเบียบกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งว่าด้วยการปลูกและบำรุงป่าชายเลน สำหรับองค์กรหรือบุคคลภายนอก พ.ศ.๒๕๖๔ และระเบียบกรมป่าไม้ว่าด้วยการแบ่งปันคาร์บอนเครดิตจาก การปลูก บำรุง อนุรักษ์ และฟื้นฟูป่าในพื้นที่ป่าไม้ พ.ศ.๒๕๖๔ และ (๒) รับทราบความคืบหน้าการดำเนินงานตามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการบูรณาการความร่วมมือในการจัดการด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเพื่อประเทศไทยบรรลุเป้าหมายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก : มาตรการทดแทนปูนเม็ด

จัดทำและเผยแพร่โดย : กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม