การประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการด้านมลพิษ ครั้งที่ ๗/๒๕๖๔

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) โดยกองบริหารกองทุนสิ่งแวดล้อม (กบก.) ได้จัดประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการด้านมลพิษ ครั้งที่ ๗/๒๕๖๔ เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๑๐๐๒ ชั้น ๑๐ อาคารทิปโก้ ๒ โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.ธเรศ ศรีสถิตย์ เป็นประธาน นายมนต์สังข์ ภู่ศิริวัฒน์ รองเลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นรองประธาน และนางอรวรรณ ดนัยบุตร ผู้อำนวยการกองบริหารกองทุนสิ่งแวดล้อม ทำหน้าที่เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ ซึ่งที่ประชุมได้พิจารณาโครงการที่สำคัญ คือ โครงการก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสีย ระยะที่ ๒ ของเทศบาลตำบลกุดจิก จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งมีอนุกรรมการฯ และเจ้าหน้าที่ สผ. ประมาณ ๒๐ คน เข้าร่วมการประชุมฯในรูปแบบการประชุมทางไกล (Video Conference) ผ่านระบบ Cisco Webex

จัดทำและเผยแพร่ โดย กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม