การประชุมคณะอนุกรรมการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศด้านการประสานท่าทีเจรจาและความร่วมมือระหว่างประเทศ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔

นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ปกท.ทส.) มอบหมายให้ ดร.อัษฎาพร ไกรพานนท์ รอง ปกท.ทส. เป็นประธานอนุกรรมการ ในการประชุมคณะอนุกรรมการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศด้านการประสานท่าทีเจรจาและความร่วมมือระหว่างประเทศ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๔ โดยมี ดร.พิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช รองเลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นรองประธานอนุกรรมการคนที่ ๑ แทนเลขาธิการ สผ. นางสาววนาลี โล่ห์เพชร รองอธิบดีกรมองค์การระหว่างประเทศ เป็นรองประธานอนุกรรมการคนที่ ๒ และดร.ณัฏฐนิช อัศวภูษิตกุล ผู้อำนวยการกองประสานการจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ทำหน้าที่เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ โดยที่ประชุมฯ เห็นชอบเรื่องที่สำคัญ ๒ เรื่อง คือ (๑) (ร่าง) องค์ประกอบคณะผู้แทนของประเทศไทย ในการประชุมรัฐภาคีกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สมัยที่ ๒๖ (COP 26) การประชุมรัฐภาคีพิธีสารเกียวโต สมัยที่ ๑๖ (CMP 16) การประชุมรัฐภาคีความตกลงปารีส สมัยที่ ๓ (CMA 3) และการประชุมอื่นที่เกี่ยวข้อง ณ เมืองกลาสโกว์ สหราชอาณาจักร และ (๒) (ร่าง) แถลงการณ์ร่วมอาเซียนว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศสำหรับการประชุมรัฐภาคีกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศสมัยที่ ๒๖ (ASEAN Joint Statement on Climate Change to UNFCCC COP 26) และรับทราบการดำเนินงานที่สำคัญ ๓ เรื่อง คือ (๑) สรุปผลการประชุมองค์กรย่อยภายใต้กรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ประจำปี ๒๕๖๔ (๒) สรุปผลการประชุมคณะทำงานอาเซียนด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (ASEAN Working Group on Climate Change) ครั้งที่ ๑๒ และ (๓) การเชิญเข้าร่วมเป็นพันธมิตรในกรอบ Agriculture Innovation Mission for Climate (AIM for Climate) ของกระทรวงเกษตรสหรัฐอเมริกา โดยมีคณะอนุกรรมการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมฯ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จำนวนประมาณ ๕๐ คน

จัดทำและเผยแพร่โดย : กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม