การประชุมคณะอนุกรรมการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศด้านวิชาการและฐานข้อมูลครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) โดยกองประสานการจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (กปอ.) ได้จัดการประชุมคณะอนุกรรมการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศด้านวิชาการและฐานข้อมูล ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ชั้น ๑๗ อาคารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมี ดร.อัษฎาพร ไกรพานนท์ รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานการประชุม ดร.พิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช รองเลขาธิการ สผ. ทำหน้าที่รองประธานอนุกรรมการ และดร.ณัฏฐนิช อัศวภูษิตกุล ผู้อำนวยการกองประสานการจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ทำหน้าที่อนุกรรมการและเลขานุการ โดยที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบ เรื่อง (ร่าง) รายงานการติดตามประเมินผลการลดก๊าซเรือนกระจกจากมาตรการภาคพลังงานและขนส่ง ปี พ.ศ. ๒๕๖๒ และที่ประชุมได้รับทราบ ๑.(ร่าง) รายงานสรุปผลการวิเคราะห์เชิงเทคนิคของคณะผู้เชี่ยวชาญในกระบวนการ International Consultation and Analysis (ICA) ต่อรายงานความก้าวหน้ารายสองปี ฉบับที่ ๓ ของประเทศไทย ๒.ผลการวิเคราะห์รายงานพิเศษของคณะกรรมการระหว่างรัฐบาลว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (IPCC Special Report) เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางการกำหนดนโยบายด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และ๓.ความก้าวหน้าการจัดทำรายงานแห่งชาติ ฉบับที่ ๔ โดยมี อนุกรรมการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมประมาณ ๕๒ คน

จัดทำและเผยแพร่โดย : กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม