การประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรอง โครงการด้านทรัพยากรธรรมชาติ ครั้งที่ ๔/๒๔๖๔

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) โดยกองบริหารกองทุนสิ่งแวดล้อม (กบก.) ได้จัดประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการด้านทรัพยากรธรรมชาติ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๔ เมื่อวันอังคารที่ ๒๗ กรกฎาคม 256๔ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๑๐๐๒ ชั้น ๑๐ อาคารทิปโก้ ๒ โดยมีนายสุรพล ดวงแข ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อม เป็นประธาน ดร. พิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช รองเลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นรองประธาน และนางอรวรรณ ดนัยบุตร ผู้อำนวยการกองบริหารกองทุนสิ่งแวดล้อม ทำหน้าที่เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ ซึ่งที่ประชุมได้พิจารณาโครงการที่สำคัญ ดังนี้ ๑) โครงการเสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้ และพัฒนารูปแบบเกษตรกรรมทางเลือกภายใต้บริบทการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ ตำบลคลองไทร อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ของสมาคมเพื่อนชีวิต ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ๒) โครงการการทำเกษตรแบบยั่งยืนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อลดการใช้สารเคมีและรักษาสิ่งแวดล้อม จังหวัดลำพูน ของสมาคมเครือข่ายเกษตรกรรมยั่งยืน จังหวัดลำพูน ๓) โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูฐานทรัพยากรชีวภาพให้เกิดการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนในลุ่มน้ำบางปะกง ของมูลนิธิพื้นที่ชุ่มน้ำไทย และ ๔) ผลการวิเคราะห์และประเมินความเหมาะสมโครงการเบื้องต้น กรณีโครงการที่เสนอขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนสิ่งแวดล้อม ในช่วงการเปิดรับข้อเสนอโครงการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ซึ่งมีอนุกรรมการฯ และเจ้าหน้าที่ สผ. ประมาณ ๒๐ คน เข้าร่วมการประชุมฯ ดังกล่าว พร้อมทั้ง มีการเข้าประชุมทางไกล (Video Conference) ผ่านระบบ Cisco Webex ด้วย

จัดทำและเผยแพร่โดย : กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม