การประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการด้านมลพิษ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๔

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) โดยกองบริหารกองทุนสิ่งแวดล้อม (กบก.)  ได้จัดประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการด้านมลพิษ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๔  เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๑๐๐๒ ชั้น ๑๐ อาคารทิปโก้ ๒ โดยมีศาสตราจารย์ ดร. ธเรศ  ศรีสถิตย์ เป็นประธาน และ ดร. พิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช รองเลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นรองประธาน และนางอรวรรณ ดนัยบุตร ผู้อำนวยการ
กองบริหารกองทุนสิ่งแวดล้อม ทำหน้าที่เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ ซึ่งที่ประชุมได้พิจารณาโครงการที่สำคัญ คือ ๑) โครงการการใช้ประโยชน์ถ่านชีวภาพเพื่อลดการเผาเศษวัสดุทางการเกษตรที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอย่างยั่งยืน ดำเนินการโดยคณะวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และ ๒) ผลการพิจารณาโครงการที่ขอรับการสนับสนุนเงินอุดหนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อมระดับจังหวัด ตามมาตรา ๒๓ (๔) ภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมระดับจังหวัดประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ซึ่งมีอนุกรรมการฯ และเจ้าหน้าที่ สผ. ประมาณ ๒๐ คน เข้าร่วมการประชุมฯ
ในรูปแบบการประชุมทางไกล (Video Conference) ผ่านระบบ Cisco Webex

จัดทำและเผยแพร่ โดย กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ / สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม