การประชุมคณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผลโครงการที่ได้รับการสนับสนุนเงินกองทุนสิ่งแวดล้อม (ชุดที่ ๑) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) โดยกองบริหารกองทุนสิ่งแวดล้อม (กบก.) จัดการประชุมคณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผลโครงการที่ได้รับการสนับสนุนเงินกองทุนสิ่งแวดล้อม (ชุดที่ ๑) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันพุธที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๒๐๒ ชั้น ๒ อาคารกรมควบคุมมลพิษ โดยมี นายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานการประชุม นางอรวรรณ ดนัยบุตร ผู้อำนวยการกองบริหารกองทุนสิ่งแวดล้อม เป็นอนุกรรมการ นางรสริน อมรพิทักษ์พันธ์ เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ นางพัสรา กาญจนะวีระ นางอัศนี กุลประดิษฐ์ เป็นอนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ และมีอนุกรรมการที่เข้าร่วมการประชุม ประกอบด้วย ผู้แทนกรมควบคุมมลพิษ ผู้แทนกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ผู้แทนสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาค ผู้แทนสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด ทั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมการประชุม ณ กรมควบคุมมลพิษ และร่วมประชุมทางไกล (Video Conference) ผ่านระบบ Cisco Webex ประมาณ ๓๐ คน ซึ่งที่ประชุมได้พิจารณาแผนการติดตามประเมินผลโครงการที่ได้รับการสนับสนุนเงินกองทุนสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในเขตตรวจราชการส่วนกลาง กรุงเทพมหานคร เขตตรวจราชการที่ ๒ ๑๐ และ ๑๖ และมีมติเห็นชอบแบบฟอร์มการติดตามและประเมินผลโครงการที่ได้รับการสนับสนุนเงินกองทุนสิ่งแวดล้อม และแนวทางการติดตามและประเมินผลโครงการที่ได้รับการสนับสนุนเงินกองทุนสิ่งแวดล้อม

จัดทำและเผยแพร่โดย : กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม