การประชุมคณะอนุกรรมการมรดกโลกทางธรรมชาติ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔

วันพุธที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔ นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (รมว.ทส.) เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการมรดกโลกทางธรรมชาติ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ ในเวลา ๑๔.๐๐ น. ณ ห้องประชุมชั้น ๑๗ อาคารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยมี ดร.รวีวรรณ ภูริเดช เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และคณะอนุกรรมการ เข้าร่วมการประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาเรื่องที่สำคัญ ดังนี้ ๑) การนำเสนอแหล่งอนุรักษ์ทะเลอันดามัน และพื้นที่ระบบนิเวศป่าชายเลน จังหวัดระนอง เป็นมรดกโลกทางธรรมชาติร่วมกัน และการจัดส่งเอกสารบัญชีรายชื่อเบื้องต้น (Tentative list) ให้ศูนย์มรดกโลก ๒) การปฏิบัติตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจการแผ่นดิน (กรณีปัญหาการถือครองที่ดินของราษฎรบริเวณพื้นที่อุทยานแห่งชาติทับลาน)และ ๓) การพัฒนาโครงการทางหลวง หมายเลข ๓๔๘ และ ๓๔๘๖

จัดทำและเผยแพร่โดย กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์  สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม